УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КК ЦБА КЛУБ -регион София

Начало / УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КК ЦБА КЛУБ -регион София

ВНИМАНИЕ: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ ДА ЗАЯВИТЕ ИЗДАВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА!

Посочените от Вас лични данни ще бъдат използвани от „КОМЕ" ООД с адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, ж.к. Люлин 6, бул. „Панчо Владигеров“ №21, ет. 1, като участник в Търговска мрежа СВА, в качеството му на администратор на лични данни, само в случай че желаете да получите клубна карта “CBA CLUB” и да участвате в Програмата за лоялни клиенти, за да ползвате по-добри условия при пазаруване в магазините на КОМЕ ООД, да Ви се предлагат разнообразни допълнителни услуги и да имате възможност за участие в специални промоции. В тази връзка имате правото да искате коригиране на личните си данни в случай на неточното им въвеждане при нас.

При преустановяване на Програмата за лоялни клиенти или при писмено изразено желание от Ваша страна за прекратяване на участието Ви в нея, което можете да направите по всяко време писмено – на посочения адрес на управление или по електронен път на e-mail адрес: dpo.kome@cba.bg, предоставените от Вас лични данни ще бъдат служебно унищожени.

С подписа си в настоящия формуляр декларирам, че съм запознат с условията за ползване на клубна карта “CBA CLUB” и участието ми е доброволно. Давам съгласието си съдържащите се в този формуляр лични данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и използвани само за целите на участието ми в Програмата за лоялни клиенти и ползването на клубна карта “CBA CLUB”.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА „СВА CLUB"- регион София (магазини КОМЕ)

1.        Клубна карта "СВА CLUB" се издава от и остава собственост на КОМЕ, като участник в търговска мрежа CBA;

2.        Клубна карта се издава само на физически лица над 16 години;

3.        Клубна карта се получава след попълване на регистрационен формуляр срещу представяне на лична карта. Регистрационният формуляр е с два отрязъка: попълненият с личните данни и номера на Клиентската карта отрязък остава в КОМЕ при действието на Правилата за обработване и защита на личните данни, а отрязъкът с Общите условия за издаване на Клубна карта се дава  на клиента. Картата може да бъде използвана веднага след нейното получаване.

4.        Първата карта е безплатна, а при повреда или загуба издаването на всяка следваща карта струва 1 лев, който се приспада автоматично от натрупаната сума в картата.

5.        Ползването на Клубна карта "СВА CLUB" е възможно единствено в магазините на КОМЕ ООД в населените места, посочени на гърба на картата.

6.        При покупка от посочените супермаркети, включени в програмата за лоялни клиенти, притежателят на клубна карта натрупва отстъпки по следната схема:

• От 0 лв. до 10.00 лв. натрупана стойност на отстъпките в картата - 1% отстъпка от текущата сметка (при минимална сума на сметката 1 лев)

• От 10.01 лв. до 30.00 лв. натрупана стойност на отстъпките в картата - 2% отстъпка от текущата сметка (при минимална сума на сметката 50 стотинки)

• От 30.01 лв. до 50.00 лв. натрупана стойност на отстъпките в картата - 3% отстъпка от текущата сметка (при минимална сума на сметката 34 стотинки)

• От 50.01 лв. до 100.00 лв. натрупана стойност на отстъпките в картата - 4% отстъпка от текущата сметка (при минимална сума на сметката 25 стотинки)

• Над 100 лв. натрупана стойност на отстъпките в картата - 5% отстъпка от текущата сметка (при минимална сума на сметката 20 стотинки)

** При по-малка от посочената минимална сума на сметката, математически не е възможно да бъде натрупана отстъпка, тъй като полученото число е под 1 стотинка.  

7.        Регистрирането на суми по картата се извършва на касите на магазините на КОМЕ по т.5. Притежателят на Клубна карта следва да я предостави на касата . Без предоставяне на Клубна карта на касата преди приключване на касовия бон не могат да се натрупват суми от отстъпки или да се плати с натрупани суми в Клубната карта.

8.        Натрупаните суми могат да се ползват единствено за пазаруване в посочените магазини на КОМЕ и не се осребряват.

9.        Стойността на извършените в магазина покупки се калкулира в Клубна карта „CBA CLUB" в момента на покупката. Натрупаните суми по картата могат да се ползват още същия ден в магазина, в който са акумулирани.

10.    Натрупването на отстъпки за дадена карта е отделно за всеки отделен магазин.

11.    Натрупването на сумите не е ограничено по стойност и продължителност. Информация за стойността на акумулираната до момента сума в Клубна карта и натрупаните отстъпки от покупката се съдържат във всеки касов бон, в който е използвана Клубната карта.

12.      Не се натрупват отстъпки върху стойността на покупките на стоки в промоция, стоки на едро, дарения, всякакъв вид лотарийни игри и всички видове тютюневи изделия.

13.    Не се натрупват отстъпки върху стойността на покупките, платени с Клубна карта "СВА CLUB" и чекове за храна.  Ако плащането е смесено, отстъпки се натрупват само върху останалите суми, заплатени с други разплащателни средства.

14.    При ползване на натрупаните суми е необходимо притежателят да удостовери самоличността си с документ за самоличност, като се подпише на дублиращия касов бон, който касиерът прибавя към отчета си. Това се прави в интерес на клиента и повишава сигурността на неговите лични трансфери.

15.    При загуба или кражба на Клубна карта притежателят й следва незабавно да съобщи за това в обекта, от който е издадена, за да се блокира нейната дейност. Ако картодържателят желае, може да му бъде издадена нова карта след попълване на нов формуляр. В този случай се прилагат правилата на т. 4.

16.    За да се ползват натрупаните отпреди отстъпки в новоиздадената карта, трябва да се попълни молба за прехвърлянето им. Прехвърлянето се извършва в срок до 10 работни дни от датата на получаването на молбата. В случай, че изгубената карта е достигнала до по-висок процент отстъпка от новоиздадената (над 1%), при прехвърлянето се преизчисляват отстъпките, натрупани в новата карта, спрямо съответния процент на изгубената карта.

17.    КОМЕ си запазва правото да променя условията за ползване на Клубни карти по всяко време, като е длъжно да уведоми клиентите си за промените на електронната си страница в интернет.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.09.2020г. и са валидни до тяхното изменение или отмяна.

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand