Обява за набиране на кандидати

Начало / Обява за набиране на кандидати

 

 

 

 

     ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

Във връзка с изпълнение на проектСъздаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“, Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, договор  BG05M9OP001-1.003-0682-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

НАБИРАМЕ за нашите търговски обекти в градовете: София, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд,  Перник, Дупница

ПЕРСОНАЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

-          Продавач - консултант, код по НКПД 52232001 - 8 човека, в т.ч. 4 лица в целева група до 29 г.

-          Касиер, код по НКПД 52301001 - 7 човека, в т.ч. 4 лица в целева група до 29 г.

 

 

Изисквания към кандидатите:

 

Продавач - консултант

Образование – средно

Основни задължения:

- Посреща, обслужва и изпраща клиентите, съгласно установените изисквания и правила  за търговско обслужване.

- .Аранжиране на стоките на щандовете и витрините,  съгласно стандартите на фирмата

- Работа с теглоизмервателни уреди - претегля, размерва и опакова стоките, като прилага функционален критерии при опаковането.

- Подрежда и поставя етикети на стоките.

- Осигурява разделно излагане на стоките на щанда, стелажите и хладилните съоръжения

 

Касиер

Образование – средно

Основни задължения:

- Посреща, обслужва и изпраща клиентите, съгласно установените изисквания и правила  за търговско обслужване.

- Работа с парични средства и ПОС терминал

- Маркиране на стока и приемане на плащания с пари, ваучери, талони и банкови карти, връщане на ресто и опаковане на стоките.

- Излага подрежда и етикетира стоките около касата, по начин който спомага за  бързото им реализиране.

- Ежедневно поддържа чистота и реда около касата и участва в почистването на целия магазин съгласно графика на управителя.

- Отчита приходите от продажбата и попълва касовата книга ежедневно, като следи за правилното попълване на всички реквизити.

 

 

Лицата, които ще бъдат назначени, следва да отговарят на целевата група, предвидена в проекта - да са безработни и/или неактивни лица към момента на кандидатстване. С одобрените кандидати ще  бъде сключен трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

На одобрените кандидати ще бъде предоставено обучение за придобиване на професионална квалификация „Касиер“ или „Продавач консултант“ в зависимост от заеманата позиция.

 

 

Необходими документи:

·         Професионална автобиография

·         Копие на диплома за завършено образование

·          Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда“ (в случай, че кандидатът е безработно лице, регистрирано в БТ).

·         Попълнена Декларация за принадлежността към целевата група- Приложение 7 (в случай, че кандидатът е безработно лице, но не е регистриран в БТ или е неактивно) –

линк към декларацията


 

 

Срок за подаване на документите: 30.09.2016

 

Документите се изпращат на ел. поща: jobs.kome@cba.bg , тел. 0885 750 250  или на адрес                  гр. София, бул. Панчо Владигеров 21, ет.1  

 

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“, договор  BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  
cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand