експерт маркетинг, код по НКПО 24316002

Начало / експерт маркетинг, код по НКПО 24316002

 

 

 

 

ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ

 

 Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

Във връзка с изпълнение на проектСъздаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“, Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, договор  BG05M9OP001-1.003-0682-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Търсим специалист за заемане на длъжност

Експерт, маркетинг, код по НКПД 24316002 - 1 човек

 

 

Изисквания към кандидатите:

-       Висше образование в областта на маркетинг, търговия, икономика или релевантно за позицията;

-       Опит на подобна позиция и/или опит в областта на маркетинга на бързооборотни стоки ще се счита за предимство;

-       Много добро писмено и говоримо владеене на английски език и отлична писмена грамотност на български език;

-       Компютърна грамотност (задължително добро владеене на MS Office);

-       Опит в изготвянето на анализи, доклади, отчети и презентации;

-       Познаване на водещите практики в областта на маркетинга и продажбите на бързооборотни стоки;

-       Способност да се следят и анализират пазарни тенденции;

-       Умения за добро планиране и организиране на работата;

-       Креативност, проактивност, изобретателност.

 

Основни задължения:

-          Работа със специализиран софтуер за управление на асортимента и рафтовото пространство

-          Участие в обучаване и инструктиране на персонала на търговските обекти във визуален мърчъндайзинг и прилагане на разработените планограми.

 

 

Кандидатите следва да отговарят на целевата група, предвидена в проекта:

- безработни и/или неактивни лица към момента на кандидатстване – задължително условие;

- възрастова категория до 29 години включително – не задължително условие.

С одобрения кандидат ще  бъде сключен трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда. Ще бъде предоставено обучение за работа със специализиран софтуер за управление на асортимента и рафтовото пространство

 

 

Необходими документи:

·         Професионална автобиография

·         Копие на диплома за завършено образование

·         Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда“ (в случай, че кандидатът е безработно лице, регистрирано в БТ).

·         Попълнена Декларация за принадлежността към целевата група- Приложение 7 (в случай, че кандидатът е безработно лице, но не е регистриран в БТ или е неактивно) – линк към декларацията. Декларацията може да бъде предоставена и при поискване чрез ел. поща kome.projects@cba.bg

·         Други документи по преценка на кандидата

 

 

Срок за подаване на документите: 30.11.2016 г.

 

Документите се подават на ел. поща jobskome@cba.bg или на адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров № 21, КОМЕ ООД, отдел „Човешки ресурси“.

 

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“, договор  BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand