ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за събиране, използване и обработване на лични данни при кандидатстване за работа на свободна позиция

Начало / ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за събиране, използване и обработване на лични данни при кандидатстване за работа на свободна позиция

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ

за

събиране, използване и обработване на лични данни

при кандидатстване за работа на свободна позиция

 

С изразеното от мен потвърждение на електронната страница на „ЦБА-БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 175146988, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ 21, в качеството му на администратор на лични данни (Администратор) и при спазване на разпоредбите и условията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

ДЕКЛАРИРАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ ЗА СЛЕДНОТО:

1.              За включването ми в конкурс за обявени на електронната страница на Администратора свободни позиции за работа, за които желая да кандидатствам, да бъда одобрен/а и назначен/а на тях, предоставям необходимите верни и актуални данни относно своята самоличност (имена, единен граждански номер, желан адрес за контакт, телефонен номер, електронен адрес за получаване на електронни съобщения и други), които позволяват безсъмненото ми идентифициране като автентичен респондент (кандидат за свободна позицията), при което правя това доброволно, по своя инициатива и в израз на свободната си воля.

2.              Съгласен/на съм Администраторът да получава, събира, обработва и използва личните ми данни по т. 1. със следната цел: извършване на подбор за най-подходящ кандидат за заемане (назначаване на трудов договор) на обявена от него свободна позиция за работа, осъществяване при нужда на контакт на посочените от мен: адрес за кореспонденция, телефон за контакт и/или електронна поща.

3.              Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани от Администратора за безсъмненото ми идентифициране като автентичен респондент (кандидат за свободна позицията) по смисъла на т. 1.

4.              Давам своето изрично съгласие личните ми данни, събрани в съответствие с определените цели, да се съхраняват на електронни носители и на хартия.

5.              Запознат/а съм с обстоятелството, че в случай на първоначално неодобряване на моята кандидатура  личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора за срок до една година след провеждането на конкурса с цел възможно служебно преразглеждане на резултатите от провеждането и вземането на благоприятно за мен решение в по-късен момент, като след изтичането този срок личните ми данни ще бъдат необратимо заличени.

6.              Информиран/а съм от Администратора за правото ми на достъп до отнасящите се за мен лични данни, срока и целите, за които се обработват, които права мога да упражня чрез отправяне на писмено заявление до Администратора, подадено на адреса му на управление, включително чрез такова, изпратено по електронен път на адрес: office@cba.bg

7.              Запознат/а съм с правото си да оттегля, в който и да е бъдещ момент, своето съгласие за ползването от Администратора на предоставените от мен лични данни, също и за правото си да възразя пред него срещу обработването им при липса на законово основание за това, както и с правото си да поискам предоставените лични данни да бъдат заличени без ненужно забавяне от всички системи и записи, където те се съхраняват по реда на т. 6.

8.              Известно ми е, че „ЦБА-БЪЛГАРИЯ“ ООД е администратор на лични данни.

9.              Запознат/а съм, че имам право да подам жалба при нередности във връзка с обработването на личните ми данни или при неспазване на правата ми във връзка с тяхната защита пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2 (www.cpdp.bg).