СЪОБЩЕНИЕ ФИНАЛИЗИРАНЕ ЕВРОПРОЕКТ

Начало / СЪОБЩЕНИЕ ФИНАЛИЗИРАНЕ ЕВРОПРОЕКТ

 

 

 

На 05.05.2018 г. КОМЕ ООД приключи успешно изпълнието на проект „Създаване на условия за трайна заетост на безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта са извършени следните дейности:

1) Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца на длъжности "Експерт, маркетинг", „Инспектор, безопасност на продукти", "Касиер" и "Продавач-консултант"

2) Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица

3) Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места

4) Дейности за организация и управление на проекта

5) Дейности по информиране и публичност

 

Постигната е общата цел на проекта, като са осигурени устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез тяхното интегриране на пазара на труда и в частност на млади хора до 29 г. вкл.

 

Реализирани са и Специфичните цели на на проекта, а именно:

- Създаване на условия за трайна заетост на 17 безработни и неактивни лица, от които 9 броя младежи до 29 год. чрез осигуряване на работни места в сферата на търговията за период от 12 месеца;

- Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа и втора квалификационна степен на 15 лица, наетите по проекта.

- Създаване на условия за личностна реализация и повишаване мотивацията за труд на наетите лица;

- Създаване на условия за изпълнение на хоризонталните принципи за "Равни възможности и недопускане на дискриминация", "Равенство между половете" и "Устойчиво развитие";

- Запазване на работното място за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по проекта лица.

 

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand