СЪОБЩЕНИЕ ФИНАЛИЗИРАНЕ ЕВРОПРОЕКТ 0726

Начало / СЪОБЩЕНИЕ ФИНАЛИЗИРАНЕ ЕВРОПРОЕКТ 0726

 

 

 

 

КОМЕ ООД приключи успешно изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0726 Подобряване на работната среда в КОМЕ ООД, финансиран по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“  от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Постигната е общата цел на проекта за подобряване на работната среда в КОМЕ ООД, като са изпълнени следните специфични цели:

 

1) Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

2) Разработване и внедряване на Система за управление и развитие на човешките ресурси, въвеждаща нови практики и модели за управление, в т.ч. и за:

- повишаване на производителността и за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите;

- въвеждане на гъвкави форми на заетост за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица;

- въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастния персонал (над 54 години);

3) Въвеждане на софтуер за управление на човешките ресурси;

4) Осигуряване на организиран транспорт на персонала от и до работното място.

 

Целите са постигнати, като са изпълнени следните специфични дейности:

Дейност 1. „Разработване и внедряване на Система за управление и развитие на човешките ресурси в КОМЕ ООД“ и доставка на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси

Дейност 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за период до 12 месеца

Дейност 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез осигуряване на колективни и лични предпазни средства за защита.

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, проект Подобряване на работната среда в КОМЕ ООД“, договор  BG05M9OP001-1.008-0726-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд