Старт проект КОМЕ ООД

Начало / Старт проект КОМЕ ООД

 

На 05.08.2016 г.  КОМЕ ООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-0862 Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД.

 

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда и в частност на млади хора до 29 г. вкл.

Специфичните цели на проекта са:

- Създаване на условия за трайна заетост на 17 безработни и неактивни лица, от които 9 броя младежи до 29 год. чрез осигуряване на работни места в сферата на търговията за период от 12 месеца;

- Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа и втора квалификационна степен на 15 лица, наетите по проекта.

- Създаване на условия за личностна реализация и повишаване мотивацията за труд на наетите лица;

- Създаване на условия за изпълнение на хоризонталните принципи за "Равни възможности и недопускане на дискриминация", "Равенство между половете"  и "Устойчиво развитие";

- Запазване на работното място за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по проекта лица.

За постигане на целите ще бъдат изпълнени следните дейности:

1)    Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца на длъжности "Експерт, маркетинг", „Инспектор, безопасност на продукти", "Касиер" и "Продавач-консултант"

2)    Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица

3)    Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места

4)    Дейности за организация и управление на проекта

5)    Дейности по информиране и публичност

 

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

 

Общата стойност на проекта е 227 376.00 лева, от които 154 615.67 лева европейско и 27 285.13 лева национално  съфинансиране.

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“, договор  BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand