Ценово предложение КОМЕ ООД

Начало / Ценово предложение КОМЕ ООД

 

 

 

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-0862-C01

НАИМЕНВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД

БЕНЕФИЦИЕНТ: КОМЕ ООД

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

1. Описание на услугата

Във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и за постигане на целите на проекта, както и да се осигури публичност и информиране на обществеността и участниците в проекта относно финансовия принос на ЕС чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 за финансиране на проекта,  е необходимо да бъде избран изпълнител за:

Изработка и доставка на материали  за осигуряване на информиране и публичност по следните обособени позиции:

Об. позиция 1: Информационни материали

Информационен плакат – 5 броя

сума 500 лева

Об. позиция 2: Информационно съобщение

Информационно съобщение – 2 броя

сума 1 300 лв. 

Об. позиция 3: Промоционални материали

Химикалки – 4 500 бр.

сума 2 700 лв.

 

Обща сума: 4 500 лв

 

2. Техническо задание

2.1. Общи изисквания

2.1.1. Всички материали трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на единните стандарти за визуализация на подкрепата от Европейските фондове,описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., относно:

- Лого и слоган на ЕСИФ в Република България: цветност и пропорции; възпроизвеждане; шрифтове

- Обем и обхват на представяната информацията;

- Конкретни указания за съдържание и визуализиране на документи, пояснителни табели, промоционални материали и др.

 

2.1.2. Промоционалните материали да бъдат изработени от бързоразградими материали, а за всички документи, разработени във връзка с изпълнението на услугата да се използва рециклирана хартия.

 

2.1.3. Място на доставка:

Централен офис на КОМЕ ООД

Бул. Панчо Владигеров № 21

Ж.к. Люлин

Гр. София

 

2.2. Изисквания към Об. позиция 1: Информационни материали -  Информационен плакат

– Количество: 5 броя

- Размери: 50/70 см

- Фон: бял

- Съдържание: съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г

- Други: Възможност за закрепване на стена

 

2.3. Изисквания към Об. позиция 2: Информационно съобщение

- Количество: 2 броя, по един при стартиране и финализиране на проекта

- Вид: Аудио съобщение за излъчване по вътрешния рекламен радио канал във всички търговски обекти на КОМЕ ООД

- Продължителност: около 60 секунди

- Съдържание: комуникиране на дейностите по проекта и финансовия принос на ЕС чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

2.4. Изисквания към Об. позиция 3: Промоционални материали

- Вид: Химикалки

- Количество: 4 500 бр.

- Визия: съгласно указанията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.,

- Произведени от минимум 70% рециклирани материали и съответстващи на норма ASTM D6400  или еквивалент

- Износоустойчив връх - карбидно топче

- Прибиращ се писец с дебелина 1 мм

- Клас среден

- Цвят на мастилото - синьо
- Характеристики на мастилото  - EN 71-3 или еквивалент

 

3. Допълнителни разяснения

 С избрания изпълнител ще бъде подписан договор за изпълнение.

 

4. Начин на кандидатстване

Всеки кандидат има право да представи само една оферта по една или повече обособени позиции.

Кандидатите трябва да представят своите оферти (включващи описание на предлаганите стоки, цена, срок за изпълнение, начин на плащане)  на страницата на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури или на ел. Поща: kome.projects@cba.bg

 

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО В ИСУН 2020: 08.11.2016 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 11.11.2016 г.

 

 

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand