ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Начало / ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1 / 02.12.2016 г.

ПРЕДМЕТ: Доставка и внедряване на Специализиран софтуер за управление на асортимента и рафтовото пространство – 1 брой.

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-0862-C01

НАИМЕНВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД

БЕНЕФИЦИЕНТ: КОМЕ ООД

Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

Краен срок за падаване на офертите: 10.12.2016 г., 23:59 часа

Линк към Публична покана

Линк към тръжните документи

 

 

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand