Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Начало / Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

 

                                      Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-0862-C01

НАИМЕНВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД

БЕНЕФИЦИЕНТ: КОМЕ ООД

 На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

Описание на услугата

Във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и за постигане на целите на проекта, както и за предоставяне на професионално обучение на 15 човека от наетите по проекта лица по професии съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение,  е необходимо да бъде избран изпълнител на услуга с предмет:

Предоставяне на професионално обучение по следните обособени позиции:

Об. позиция 1: Обучение за придобиване на професионална квалификация първа степен, Код на специалността: 3450601

Об. позиция 2: Обучение за придобиване на професионална квалификация втора степен, Код на специалността: 3410201

 Прогнозна стойност за обособена позиция 1: 4 200 лева без ДДС

Прогнозна стойност за обособена позиция 2: 9 600 лева без ДДС

 

 

 публично съобщение ОБУЧЕНИЕ – 21.03.2017