ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Начало / ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

 

 

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.008-0726-C01

НАИМЕНВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Подобряване на работната среда в КОМЕ ООД

БЕНЕФИЦИЕНТ: КОМЕ ООД

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

1. Описание на услугата

Във връзка с изпълнение на проект Подобряване на работната среда в КОМЕ ООДпо договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0726-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и за постигане на целите на проекта, както и с цел ефективно представяне на информация за изпълнявания от КОМЕ ООД проект и комуникиране на приноса на фондовете на ЕС за финансиране на дейностите по проекта,  е необходимо да бъде избран изпълнител за:

Изработка и доставка на материали  за осигуряване на информиране и публичност

Об. позиция 1 Информационни материали - Информационен плакат

Прогнозна стойност: 300 лева без ДДС

Об. позиция 2: Информационно съобщение

Прогнозна стойност: 800,00 лева без ДДС

Об. позиция 3: Промоционални материали - ХимикалкиПромоционални материали -

Прогнозна стойност: 750,00 без ДДС

 

 

Прогнозна обща сума: 1 850 лева без ДДС

 

2. Техническо задание

2.1. Общи изисквания

2.1.1. Всички материали трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на единните стандарти за визуализация на подкрепата от Европейските фондове,описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., относно:

- Лого и слоган на ЕСИФ в Република България: цветност и пропорции; възпроизвеждане; шрифтове

- Обем и обхват на представяната информацията;

- Конкретни указания за съдържание и визуализиране на документи, пояснителни табели, промоционални материали и др.

 

2.1.2. Промоционалните материали да бъдат изработени от бързоразградими материали, а за всички документи, разработени във връзка с изпълнението на услугата да се използва рециклирана хартия.

 

2.1.3. Място на доставка:

Централен офис на КОМЕ ООД

Бул. Панчо Владигеров № 21

Ж.к. Люлин 6

Гр. София

 

2.2. Изисквания към Об. позиция 1: Информационни материали -  Информационен плакат

– Количество: 5 броя

- Размери: 50/70 см

- Фон: бял

- Съдържание: съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г

- Други: Възможност за закрепване на стена

 

2.3. Изисквания към Об. позиция 2: Информационно съобщение

- Количество: 2 броя, по един при стартиране и финализиране на проекта

- Вид: Аудио съобщение за излъчване по вътрешния рекламен радио канал във всички търговски обекти на КОМЕ ООД

- Продължителност: около 60 секунди

- Съдържание: комуникиране на дейностите по проекта и финансовия принос на ЕС чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

2.4. Изисквания към Об. позиция 3: Промоционални материали

- Вид: Химикалки

- Количество: 1 500 бр.

- Визия: съгласно указанията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.,

- Произведени от минимум 70% рециклирани материали

- Износоустойчив връх - карбидно топче

- Прибиращ се писец с дебелина 1 мм

- Клас среден

- Цвят на мастилото - синьо

3. Начин на кандидатстване

Всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение по една или повече обособени позиции.

Кандидатите трябва да представят своите ценови предложения (включващи описание на предлаганите стоки, цена, срок за изпълнение, начин на плащане)  на страницата на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури, на ел. Поща: kome.projects@cba.bg или на адрес: Централен офис на КОМЕ ООД, Бул. Панчо Владигеров № 21, Ж.к. Люлин 6, Гр. София

 

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО В ИСУН 2020: 18.07.2017 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 21.07.2017 г.

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand