Старт на проекта BG05M9OP001-1.008-0726

Начало / Старт на проекта BG05M9OP001-1.008-0726

 

 

 

 

 

На 30.05.2017 г.  КОМЕ ООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0726 Подобряване на работната среда в КОМЕ ООД.

 

Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в КОМЕ ООД чрез:

- осигуряването на добри и безопасни условия на труд;

- въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси;

- насърчаване на географската мобилност на работната сила.

 

Специфичните цели на проекта са:

1) Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

2) Разработване и внедряване на Система за управление и развитие на човешките ресурси, въвеждаща нови практики и модели за управление, в т.ч. и за:

- повишаване на производителността и за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите;

- въвеждане на гъвкави форми на заетост за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица;

- въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастния персонал (над 54 години);

3) Въвеждане на софтуер за управление на човешките ресурси;

4) Осигуряване на организиран транспорт на персонала от и до работното място.

 

За постигане на целите ще бъдат изпълнени следните специфични дейности:

Дейност 1. „Разработване и внедряване на Система за управление и развитие на човешките ресурси в КОМЕ ООД“ и доставка на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси

Дейност 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за период до 12 месеца

Дейност 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез осигуряване на колективни и лични предпазни средства за защита.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца.

 

Общата стойност на проекта е 209 150.99 лева, от които 142 222.67 лева европейско и 25 098.12 лева национално  съфинансиране.

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, проект Подобряване на работната среда в КОМЕ ООД“, договор  BG05M9OP001-1.008-0726-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand